Porez na dohodak


 1. Snižavanje poreznih stopa sa:
 2. - 24% na 20%

  - 36% na 30% te

  - 12% na 10%


  koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti. Ovo sniženje poreznih stopa odnosi se na sve stope u cijelom tekstu postojećeg Zakona što znači da se sve stope od npr. 24% zamjenjuju se stopama od 20% i slično.

  Proširuje se obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak, uređuje se da se primitak fizičkim osoba po osnovi nacionalne naknade za starije osobe ne smatra primitkom na koji se plaća porez na dohodak.

 3. Pojednostavljuje se prijava dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine pokretnina i nektretnina - javni bilježnici će dostavljati ovjerene isprave Poreznoj upravi
 4. Proširuje se mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima, članovima uprave i fizičkim osobama ili drugim povezanim osobama.
 5. Uvećava se obračunati porez na dohodak s 50% na 100% po osnovi utvrđivanja poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, s obzirom na smanjenje porezne stope po toj osnovi s 36% na 30%.
 6. Minimalna plaća – Vlada je na sjednici 29. listopada 2020. donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2021. u iznosu od 4.250 kn.


Porez na dobit


 1. Smanjenje porezne stope sa 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna (obuhvaća i sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu).
 2. Smanjenje porezne stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti inozemnim osobama koje nisu fizičke sa 12% na 10%, zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak koji za dohodak od kapitala (dividende i udjeli u dobiti) smanjuje poreznu stopu s 12% na 10%
 3. Smanjenje stope poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička s 15% na 10%.
 4. Propisuje se da je porezno priznati rashod kreditne institucije iznos potraživanja, od nepovezane fizičke ili pravne osobe, po osnovi odobrenih kreditnih plasmana čija je vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima HNB-a
 5. Propisuje se da porezni obveznik izvrši usklađenje transfernih cijena prije predaje porezne prijave.

Porez na dodanu vrijednost


 1. Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7.500.000,00 kuna na 15.000.000,00 kuna.
 2. Proširenje mogućnosti obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu
 3. Usklađenje s Direktivama Vijeća EU u vezi prodaje dobara na daljinu i ukidanje oslobođenja od PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti (stupanje na snagu 1. Srpnja 2021.) – učinak: plaćanje hrvatskog PDV-a na isporuke obavljene krajnjem potrošaću putem platforme ili pri uvozu.